ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
starszy inspektor
do spraw: ds. administracyjnych
Wydział Administracji

 

WARUNKI PRACY
Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, kontakt z klientem zewnętrznym.
ZAKRES ZADAŃ

    Prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu;
    Realizowanie w Inspektoracie procesu zakupów;
    Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi ;
    Przyjmowanie i koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków;
    Archiwizacja dokumentów Wydziału Administracji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

    Wykształcenie: średnie ekonomiczne
    doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy
    Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
    Znajomość ustawy prawo zamowień publicznych;
    Znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
    Posiadanie obywatelstwa polskiego
    Korzystanie z pełni praw publicznych
    Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

    Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
    Samodzielność;
    Komunikatywność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

    Życiorys/CV i list motywacyjny
    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

    Dokumenty należy złożyć do: 30.12.2016
    Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Arykułów Rolno-Spożywczych
    ul. Ujastek 1
    31-752 Kraków

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 200 zł brutto. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy-nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty: Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowe będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 30 grudnia 2016 r (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i godzinie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 11 01.

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Elżbieta Pospolitak    Kraków