Inspektor Wydział Nadzoru

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, a także praca poza siedzibą , wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym - brak windy, oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli ex-post u beneficjentów korzystających z finansowania EFRG;
 • Przygotowanie projektów decyzji dotyczące odstępstw w rolnictwie ekologicznym, oraz decyzji dla rzeczoznawców;
 • Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne;
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • Znajomość przepisów unijnych dotyczących WPR;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność dotycząca wyjazdów służbowych na terenie województwa małopolskiego z koniecznością umiejętności prowadzenia samochodu służbowego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Samodzielność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Ujastek 1
  31-752 Kraków

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2001,00 zł brutto. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 17 lutego 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 11 01.