Wyniki kontroli za 2016 r.

W  2016 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadził ogółem 2943 kontroli, w tym:

·           451 kontrole na rynku krajowym z czego: 366 planowych, 71 doraźnych, 14 wniosków konsumenckich
·           1294 kontroli związanych z embargiem,
·           66 kontroli na wniosek,
·           1116 kontroli na rynku zagranicznym,
·           16 kontroli ex-post.

W 2016 roku wydano:

 45- świadectw jakości handlowej artykułów rolno spożywczych,

 1798- świadectw zgodności dla świeżych owoców i warzyw  (485 na rynku zagranicznym, 1313 w związku z embargo),

21- świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających ChNP, ChOP, GTS ze specyfikacją, wydane po kontroli dokonanej na wniosek producenta,

7 - decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego,

43- decyzji pozwalających na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie,

4 – decyzje odmawiające pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie,

29 - decyzji nakazujących poddanie zabiegom artykuły rolno-spożywcze,

17– decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania

32- decyzje ustalających kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości określonej w przepisach,

31- decyzji ustalające kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych,

1 – decyzja ustalająca karę pieniężną w związku z nie poddaniem klasyfikacji lub ustaleniu masy tusz wieprzowych lub wołowych,

73– decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego każdej partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli

1 – decyzja ustalająca karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu produktu, który został oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego z naruszeniem wymagań określonych w przepisach

3 – decyzje odstępujące od wydania decyzji finansowych

 

 

3. Rozpatrzono 26 wniosków konsumenckich.

4. Wystawiono 31 mandatów karnych na łączną kwotę 4450 zł.