Wyniki kontroli za 2017 r.

IV kwartały 2017 r.

 1. Przeprowadzono ogółem 2207  kontrole, w tym:

·           893 kontrole na rynku krajowym z czego: 387 planowych, 88 doraźne, 17 wniosków konsumenckich, 400 kontroli związanych z embargiem, 1 kontrola rolniczy handel detaliczny

·           112 kontroli na wniosek,

·           1184 kontroli na rynku zagranicznym,

·           18 kontroli ex-post.

 2. Wydano:

·         78- świadectw jakości handlowej artykułów rolno spożywczych,

·         2- protokoły niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw

·         740- świadectwa zgodności dla świeżych owoców i warzyw  (338 na rynku zagranicznym, 402 w związku z embargo),

·         30- świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających ChNP, ChOP, GTS ze specyfikacją, wydane po kontroli dokonanej na wniosek producenta,

·         34- decyzji pozwalających na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie, (11.1)

·         1- decyzji odmawiających zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie, (11.2)

·         1 – decyzja umarzająca postępowanie administracyjne

·         38 - decyzji nakazujących poddanie zabiegom artykuły rolno-spożywcze,(29.1.2)

·         19 – decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania (29.1.1)

·         54- decyzji ustalających kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości określonej w przepisach,(40a.1.3)

·         30- decyzje ustalające kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych,(40a.1.4)

·         1 – decyzja ustalające kary pieniężne w związku z nie poddaniem klasyfikacji lub ustaleniu masy tusz wieprzowych lub wołowych(40a.1.5)

·         37– decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego każdej partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.(46.1)

·         3– decyzje ustalająca karę pieniężną za wprowadzanie do obrotu produktu jako produktu rolnictwa ekologicznego, który nie spełnia wymagań określonych w przepisach (25.1.5a)

·         1 – decyzję odstępującą od wydania decyzji finansowej

·         1- decyzja zakazująca wprowadzenia artykułu rolno-spożywczego do obrotu (30.1)

·         6 – decyzji zwalniających z obowiązku znakowania jaj (17 d.2)

·         1 – decyzja za utrudnianie przeprowadzenia kontroli (40a.2)

·         1 – decyzja zakazująca używania chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub nazw specyficznego charakteru oraz używania symbolu chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub świadectw specyficznego charakteru,

 

3. Rozpatrzono 20 wniosków konsumenckich